When I knocked, the door opened. When I looked, I found.

At the beginning was nothing. Then an idea came. An idea without any experience. It has become a plain desire. The desire press you to actions.

First actions might be difficult. Are more or less about learning, failing, doubting, distrust, only little successes, exhaustion. Now you´ve got the idea, the experience and the desire. Next step is only a calm. Waiting. Time for other things you like to do or you have to do but you haven´t had enough time for it. Everything needs a time.

And suddenly you will get a feedback to the past actions. Take it all. At least it is worth to try. It might be again difficult, a lot about learning, failing, doubting, exhaustion. But you know it is your dream and you can´t stop now. Because you see after all you are happy. But you will never be by the finish. During this way you will get new ideas and the process will repeat again and again with small breaks to take a breath.

Don´t want to be by the finish. The finish means the end.

I just want to tell you I´ve got a next job which I´ve been working on since November. But it is very new thing. I will tell you later …

Když jsem klepala, dveře se otevřely. Když jsem se podívala, našla jsem.

Na začátku nebylo nic. Pak přišel nápad. Nápad, ale bez jakékoliv zkušenosti. A to se změnilo na prostou touhu. Touha vás tlačí k činům.

Nejdříve to může být obtížné. Je to více či méně o učení, chybování, pochybování, nedůvěře, jen malých úspěších, vyčerpání. Nyní máš nápad, zkušenost a touhu. Další krok je jen klid a ticho. Čekání. Čas na jiné věci, které máš rád, nebo musíš udělat a neměl jsi na to čas. Všechno totiž potřebuje čas.

Náhle dostaneš odpověď na tvé činy dnů minulých. Jdi do toho. Stojí to za to, aspoň to zkusit. Může to být zase obtížné, hodně o učení, chybování, vyčerpání. Ale ty budeš vědět, že to je ten tvůj sen a nemůžeš se teď zastavit. Protože uvidíš, že po tom všem jsi šťastný. Ale nikdy nebudeš u cíle. Během této cesty dostaneš další nápady a proces se bude opakovat znovu a znovu, jen s malými přestávkami k nadechnutí.

Nechtěj být v cíli. Cíl znamená konec.

Tím chci jen říci, že jsem dostala další novou práci. Ale je to velice čerstvé téma a nechci to zakřiknout, proto o tomto konkrétním až později …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s